Názov firmy :

IMC PREVENT s.r.o.

FIRMA ZABEZPEČUJE

 

služby pre zákazníkov hlavne na území Banskobystrického samosprávneho kraja a v ich prevádzkach na území SR. Služby sú vykonávané odborne spôsobilými zamestnancami. Sporné otázky sú konzultované s inšpektormi štátneho odborného dozoru. konateľ firmy niekoľko rokov pôsobil ako inšpektor štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

 

V rámci služieb firma vykonáva komplexné riešenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva, kontrolu a vzdelávanie.

 

Jedná sa hlavne:

-poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odpadového hospodárstva

-kontrolnú činnosť dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce zamestnávateľovi v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

-kontrolnú činnosť plnenia úloh právnických a fyzických osôb stanovených zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov

-evidenčnú a kontrolnú činnosť plnenia úloh právnických a fyzických osôb stanovených zákonom č. 223/2001 o odpadoch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva

-školenia a odbornú prípravu

-nácviky reakcií na havárie (úrazy, požiar a úniky nebezpečných látok)

 

Na základe zmlúv o sprostredkovaní so spolupracujúcimi partnermi firma zabezpečuje hodnotenie faktorov pracovného prostredia, zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontroly skúšky a prehliadky technických zariadení, revízie, opravy, predaj a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnotechnických zariadení, čistenie a kontroly komínov. Rozbory a analýzy odpadov. Sanáciu znečistených plôch, likvidáciu odpadov.

 

UDELENÉ OSVEDČENIA a OPRÁVNENIA

-Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika číslo: ABT-000860-06

-Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP číslo: VVZ-0094/11-01.1

-Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany číslo: TPO 023/2018

Sídlo firmy :

SNP 61

976 32 Badín

Mobil :

0905 246 471

0905 834 768 

email :

imcs@bbp.sk

www adresa :

http://bbp.sk

http://imcs.bbp.sk